Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Συνέπειες επίδοσης καταγγελίας δανειακής σύμβασης, εκ μέρους Τράπεζας, χωρίς απόδειξη πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος

Συνέπειες επίδοσης καταγγελίας δανειακής σύμβασης, εκ μέρους Τράπεζας, χωρίς απόδειξη πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος

Με την υπ' αριθμόν 1578/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Πειραιά, κατόπιν ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την ανακόπτουσα η συνεργάτης του γραφείου μας, δικηγόρος Αθηνών Χ.Π.Σταθοπούλου κρίθηκε, ότι η καταγγελία δανειακής σύμβασης, που έγινε χωρίς να συνεπιδοθεί και πληρεξούσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο υπογράφων δικηγόρος είχε εντολή και πληρεξουσιότητα από την καθ' ης η ανακοπή να προβεί σε γνωστοποίηση της καταγγελίας, ούτε εγκρίθηκε εκ των υστέρων από την τελευταία, όπως προβλέπει το άρθρο 233πργ.1εδφ.α ΑΚ, είναι ανίσχυρη

Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι ο ως άνω δικηγόρος… στερείτο αντιπροσωπευτικής εξουσίας να καταγγείλει τις ως άνω δανειακές συμβάσεις, όπως και να γνωστοποιήσει τις … καταγγελίες στον ανωτέρω δανειολήπτη και την εγγυήτρια αυτού για λογαριασμό της καθ' ης η ανακοπή. Στη συνέχεια, μετά την άσκηση της υπό κρίση ανακοπής ο δικηγόρος … επικαλούμενος το υπ' αριθμ. …ειδικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Αθηνών… και ενεργώντας ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της καθ' ης η ανακοπή με το από…  έγγραφό του προέβη σε δήλωση εγκρίσεως της ανωτέρω από… εξώδικης γνωστοποίησης. Ισχυρίζεται δε η καθ' ης η ανακοπή ότι κατά τον τρόπο αυτό ισχυροποιήθηκαν αναδρομικά οι ανωτέρω καταγγελίες των ένδικων δανειακών συμβάσεων. Ο ισχυρισμός αυτός περί αναδρομικής ισχύος θα πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος. Τούτο διότι αν επιχειρηθεί μονομερής απευθυντέα δικαιοπραξία και αυτός προς τον οποίο απευθύνεται δεν την απέκρουσε για τον λόγο έλλειψης αντιπροσωπευτικής εξουσίας αυτού που την επιχείρησε, το κύρος της δικαιοπραξίας είναι μετέωρο και ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να την καταστήσει ισχυρή εγκρίνοντάς την, όπως προβλέπει το άρθρο 233§1 εδ.α' ΑΚ. Η έγκριση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ αλλά ισχύει μόνο για το μέλλον (βλ.ΟλΑΠ 761/1964, ΑΠ 283/2002 ΕλλΔνη 44, 166, Απ. Γεωργιάδης: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 4ι έκδοση 2012 σελ685). Ανεξαρτήτως, όμως, τούτου η ανωτέρω έγκριση δεν αποδείχθηκε ότι επέφερε τα αποτελέσματά της....δεν προκύπτει από το κείμενο του εν λόγω πληρεξουσίου, ότι μεταξύ άλλων έδωσε εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο ... να εγκρίνει δικαιοπραξίες άλλων προσώπων που ενήργησαν κατά καιρούς για λογαριασμό της καθ' ης η ανακοπή. Κατά συνέπεια, ο προαναφερθείς πληρεξούσιος δικηγόρος της καθ' ης η ανακοπή δεν είχε αντιπροσωπευτική ικανότητα και πληρεξουσιότητα να εγκρίνει την ως άνω από... εξώδικη γνωστοποίηση των από ... καταγγελιών.