Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Συνέπειες ακυρότητας επίδοσης Φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος

Συνέπειες ακυρότητας επίδοσης Φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος

Με την υπ' αριθμόν 2250/2011 απόφαση του 3ου Τμήματος (Τριμελούς) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν προσφυγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την προσφεύγουσα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα, κρίθηκε, ότι οι ακυρότητες επίδοσης του προσβαλλόμενου Φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος επηρεάζουν την εκκίνηση της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και συνεπώς, αν η τελευταία ασκηθεί μετά την παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας, κρίνεται εμπρόθεσμη.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 21-12-2005 αποδεικτικό επίδοσης του εφοριακού υπαλλήλου ***, το προσβαλλόμενο φύλλο ελέγχου επιδόθηκε στην προσφεύγουσα κατά την παραπάνω ημερομηνία, ως αγνώστου διαμονής και ειδικότερα με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον Δήμαρχο Κηφισιάς. Δοθέντος όμως ότι κατά τον χρόνο της επίδοσης αυτής δεν προβλεπόταν από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ειδική διαδικασία προς τα αγνώστου διαμονής πρόσωπα, η εν λόγω επίδοση είναι άκυρη. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 20-12-2005 αποδεικτικό επίδοσης του ιδίου εφοριακού υπαλλήλου, το προσβαλλόμενο φύλλο ελέγχου επιδόθηκε και στον * (κάτοικο Αθηνών, οδός * αρ. *) κατά την παραπάνω ημερομηνία, με τη διαδικασία της θυροκόλλησης, λόγω αρνήσεως παραλαβής από τον ίδιο. Ο ανωτέρω, όμως, δεν είναι το πρόσωπο, στο οποίο αφορά το επιδοτέο έγγραφο και δεν διευκρινίζεται στο οικείο αποδεικτικό η ιδιότητα υπό την οποία κλήθηκε ο τελευταίος να παραλάβει το παραπάνω έγγραφο. Συνεπώς, και η επίδοση αυτή είναι άκυρη. Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έχει λάβει χώρα νόμιμη κοινοποίηση του προσβαλλόμενου φύλλου ελέγχου στην προσφεύγουσα, ως γεγονός εκκίνησης της προθεσμίας για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής, η τελευταία κρίνεται από το Δικαστήριο ως εμπροθέσμως ασκηθείσα, έστω και αν ασκήθηκε στις 13-12-2007, ήτοι μετά την παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας από τις προαναφερόμενες επιδόσεις, κατ' απόρριψη του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του Ελληνικού Δημοσίου ως αβασίμου.