Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Μη εξέταση ζητημάτων τεχνικής φύσης από Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ

Μη εξέταση ζητημάτων τεχνικής φύσης από Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ

Με την υπ' αριθμόν 50/2011 απόφαση Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ, έγινε εν μέρει δεκτή  αίτηση, στην εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αιτούσα ο δικηγόρος Σ. Ν. Τερεζάκης και ανεστάλη η εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της σχετικής προδικαστικής προσφυγής, κατά το σκεπτικό της απόφασης.

"...8. Επειδή, ως προς την κατηγορία «Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ  Ή ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΕ ΕΥΘΥ Ή ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ» η αιτούσα προέβαλε με την προδικαστική προσφυγή και επαναλαμβάνει με την κρινόμενη αίτηση ότι α) η τεχνική προδιαγραφή 7, ζητώντας «το μικρόφωνο να είναι τοποθετημένο ενδοωτιαία στο έξω ους», που μόνο η *** διαθέτει, αποκλείει τα προϊόντα της *** που διαθέτουν μικρόφωνο συνολικού χώρου, το οποίο ναι μεν δεν είναι τοποθετημένο στο έξω ους, έχει όμως τουλάχιστον ισοδύναμη αποτελεσματικότητα, καθώς συλλέγει τους ήχους από όλες τις κατευθύνσεις, β) η τεχνική προδιαγραφή 10, ζητώντας δυναμικό εύρος εισόδου πάνω από 80 dB, που μόνο η *** διαθέτει, αποκλείει τα προϊόντα της ***που διαθέτουν δυναμικό εύρος εισόδου 75 dB, από τις προαναφερθείσες δε μελέτες προκύπτει ότι το σύστημα της ***επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα.
9. “…Επειδή, οι αιτιάσεις αυτές της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας, οι οποίες ανάγονται σε ζητήματα τεχνικής φύσης, που δεν μπορούν να εξεταστούν πρωτοτύπως από την Επιτροπή Αναστολών, έχρηζαν αιτιολογημένης απάντησης από το καθ' ου (πρβλ. ΕΑ 965/2010, 284/2010, 545/2009 κ.ά.) και, συνεπώς, η σιωπηρή απόρριψη τους πιθανολογείται σοβαρά ως παράνομη. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, αυτή πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος αυτό και να ανασταλεί, αφενός, η εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας και, αφετέρου, η ισχύς των τεχνικών προδιαγραφών 7 και 10 της κατηγορίας «Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ  ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ Ή ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΕ ΕΥΘΥ Ή ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ»..."