Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου. Το όριο που θέτει ο Ν. 4071/12 δεν αναιρεί τη δυνατότητα συμβιβασμού, εκ του άρθρου 871 ΑΚ

Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου. Το όριο που θέτει ο Ν. 4071/12 δεν αναιρεί τη δυνατότητα συμβιβασμού, εκ του άρθρου 871 ΑΚ

Με την υπ' αριθμόν 474/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, κατόπιν αγωγής, που κατατέθηκε από το Γραφείο μας, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα Ν.Β ο δικηγόρος Αθηνών Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, ότι η πρόβλεψη από το άρθρο 9παρ.4 του Ν. 4071/2012 της διαδικασίας μείωσης του μισθώματος των δημοτικών ακινήτων από το δημοτικό συμβούλιο, μέχρις ενός συγκεκριμένου ποσού, δεν αναιρεί τη δυνατότητα κατάρτισης συμβιβασμού.

 

 

....οι δήμοι μπορούν να καταρτίζουν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (ήδη Οικονομικής) Επιτροπής, πλην συγκεκριμένων θεμάτων, εξώδικο ή δικαστικό συμβιβασμό, κατόπιν γνωμοδότησης, ως προς το νομικό μέρος, του δικηγόρου του δήμου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος τόσο ως προς τα τυπικά, εξωτερικά στοιχεία της πράξης του συμβιβασμού, που αφορούν στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου και στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όσο και ως προς τα ουσιαστικά, εσωτερικά στοιχεία αυτού, λόγω του αιτιώδους χαρακτήρα του, υπό την έννοια της ύπαρξης δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου, ήτοι έγκυρης αιτίας, της δυνατότητας της σχετικής δαπάνης να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού...Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη από το άρθρο 9 παρ. 4 ν. 4071/2012 της διαδικασίας μείωσης του μισθώματος των δημοτικών ακινήτων από το δημοτικό συμβούλιο, μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού, δεν αναιρεί τη δυνατότητα κατάρτισης συμβιβασμού μεταξύ του δήμου και του αντισυμβαλλομένου του, προκειμένου να τερματιστεί διαφορά η οποία, μάλιστα, εν προκειμένω, εκκρεμούσε δικαστικά, η δε διαδικασία της έγκυρης σύναψης του σχετικού συμβιβασμού προβλέπεται ρητά από τους ν. 3463/2006 και 3852/2010. Ακόμη, το ποσό κατά το οποίο το μίσθωμα μειώθηκε, συμβιβαστικά είχε ήδη καθορισθεί, προσωρινά, δικαστικά, ως καταβλητέο, με την προαναφερθείσα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων...