Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Ευθύνη ΟΤΑ για παράλειψη συντήρησης οδοστρώματος

Ευθύνη ΟΤΑ για παράλειψη συντήρησης οδοστρώματος

Με την υπ' αριθμόν 8138/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 6ο Τριμελές), κατόπιν αγωγής σε βάρος ΟΤΑ, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα, υποχρεώθηκε ο εναγόμενος Δήμος να καταβάλει ποσό 45.961,89 ευρώ, έντοκα, νομιμότοκα, για αποκατάσταση θετικής και αποθετικής ζημίας του ενάγοντα, λόγω αντικειμενικής ευθύνης για παράλειψη συντήρησης οδοστρώματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

 "…3. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του π.δ/τος της 25/28 Νοεμ.1929 «Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ Α' 421) και το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3155/1955  «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α' 65) δημοτικές και κοινοτικές οδοί είναι αυτές που εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως ανάγκες ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας εντός των διοικητικών ορίων τους, ενώ κατά το άρθρο 24 του ισχύοντος κατά τον κρίσιμο χρόνο Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ 410/1995) ορίζεται ότι: «1) ... Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως α) η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία, ί) ... έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας, πλατειών, γεφυρών ...». Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι επιβάλλεται   στους δήμους η υποχρέωση για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των δημοτικών οδών, των οδών, δηλαδή, που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων, προκειμένου να εξυπηρετούν τις κάθε φύσεως ανάγκες αυτών. Κατά συνέπεια, ο Δήμος υποχρεούται δια των οργάνων του να επιβλέπει την καλή κατάσταση των οδοστρωμάτων, ώστε να διεξάγεται ομαλά και με κάθε ασφάλεια για τα κινούμενα επί των οδών αυτών οχήματα, η κυκλοφορία και να αντιμετωπίζονται άμεσα και έγκαιρα προβλήματα που δημιουργούνται από την τυχόν κακή κατάσταση αυτών. Αν όργανα παραλείψουν να προβούν, όπως οφείλουν, στην συντήρηση των οδοστρωμάτων και να παρακολουθούν την καλή κατάσταση τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη σε διερχόμενα οχήματα ή πρόσωπα, ο Δήμος ή η Κοινότητα ευθύνονται σε αποζημίωση τούτων, για την ζημία που υπέστησαν συνεπεία της κακής καταστάσεως του οδοστρώματος, χωρίς να απαιτείται να αποδειχθεί για το σκοπό αυτό και υπαιτιότητα των οργάνων του Ο.Τ.Α., ενόψει της αντικειμενικής ευθύνης αυτού (Σ.τ.Ε. 5/2012. 1066/2011, 740/2001)..."