Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Μεταβίβαση μετοχών- Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 3 Ν. 2753/99

Μεταβίβαση μετοχών- Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 3 Ν. 2753/99

Με την υπ' αριθμό 3761/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον εφεσίβλητο και νικήσαντα πρωτοδίκως διάδικο Ε.Φ, ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης κρίθηκε ότι ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε δεχτεί, πως ο υπολογισμός φόρου μεταβίβασης μετοχών, που έγινε με βάση τις διατάξεις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 δεν ήταν νόμιμος και απέρριψε την υπό κρίση έφεση.

 ... Επειδή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002, κατά τα γενόμενα δεκτά στην πέμπτη σκέψη δεν δύνανται να εφαρμοσθούν αυτοτελώς. Άλλωστε, οι διατάξεις αυτές δεν εναρμονίζονται, ούτε προς τις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, οι οποίες αξιώνουν, όπως τυπικός νόμος καθορίζει το φόρο και το αντικείμενο της φορολογίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην αρχή της ισότητας, η οποία συναρτάται παραλλήλως και συμπληρωματικώς προς δυνάμενη να προσδιορισθεί οικονομική δυνατότητα του φορολογουμένου τελευταία δε πρέπει να προσδιορίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τέτοια, όμως, κριτήρια δεν ορίζονται στις προαναφερθείσες φορολογικές διατάξεις. Ενόψει αυτών, ο υπολογισμός του ένδικου φόρου που έγινε με βάση τις εν λόγω διατάξεις δεν ήταν νόμιμος, όπως νομίμως και ορθώς έκρινε και η εκκαλούμενη απόφαση, απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου λόγων της έφεσης...