Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κ.Ο.Κ-Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος- Ακύρωση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης

Με την υπ' αριθμό 497/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί έφεσης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον εκκαλούντα διάδικο η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα κρίθηκε ότι με μη νόμιμη και εσφαλμένη αιτιολογία απορρίφθηκε σχετικός λόγος προσφυγής και έκρινε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο νόμιμη την Πράξη Βεβαίωσης της ένδικης παράβασης, παρά το γεγονός ότι υπογράφεται μόνο από έναν υπάλληλο και όχι από δεύτερο, που θα έπρεπε μάλιστα να φέρει την ιδιότητα ανακριτικού υπαλλήλου.

 

Περισσότερα...

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ- ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ- ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠτΚ (Της Νατάσας Σ. Κελλίδου- Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο)

Ο νέος πτωχευτικός νόμος αφορά φυσικά πρόσωπα (που έχουν πλέον πτωχευτική ικανότητα), νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε νομικής μορφής και με τις διατάξεις του παρέχονται στους δανειολήπτες- οφειλέτες μεταξύ άλλων οι εναλλακτικές: είτε να ρυθμίσουν εξωδικαστικά όλες τις οφειλές τους (προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς, ΟΤΑ, τράπεζες), είτε να πτωχεύσουν, οπότε επέρχεται απαλλαγή χρεών και επιστροφή στην κανονικότητα, μέσα σε ένα έτος, αν ο οφειλέτης απωλέσει την περιουσία του (κινητή και ακίνητη) ή μέσα σε τρία έτη, αν ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία.

 

Περισσότερα...

Απαίτηση ειδικής αιτιολόγησης ατομικής διοικητικής πράξης όταν παρεκκλίνει από τη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Με την υπ' αριθμό 2420/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί αίτησης ακύρωσης ατομικής διοικητικής πράξης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον αιτούντα διάδικο ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης κρίθηκε ότι η αιτιολόγηση απόκλισης, από τη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, προβλεπόμενη από το νόμο ως «ειδική», θα έπρεπε να είναι ρητή, περιλαμβανόμενη στο σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης ή έστω με ρητή και ειδική αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου και, πάντως, δεν μπορεί να νοηθεί ως αιτιολογημένη απόκλιση η σιωπηρή υιοθέτηση της μειοψηφούσας άποψης ενός μέλους του.

Περισσότερα...

Παράνομη ανάρτηση φωτογραφίας και αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτου, σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, χωρίς συναίνεση του υποκειμένου

 

Με την υπ' αριθμόν 3485/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, κατόπιν αγωγής, που κατατέθηκε από το Γραφείο μας, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα Θ.Μ. ο δικηγόρος Αθηνών Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, ότι ήταν παράνομη η ανάρτηση φωτογραφίας του προσώπου και αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτου, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταγγελθεί μια φερόμενη αντικοινωνική ή παράνομη συμπεριφορά, αφού δεν  έγινε για την πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με ένα θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά για την ανεπίτρεπτη ικανοποίηση της αδηφάγου περιέργειας του κοινού και τη δημόσια διαπόμπευση του ενάγοντα. Εκ  του λόγου αυτού υποχρεώθηκε η εναγόμενη να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση, ύψους 15.000 ευρώ για παραβίαση του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019, να άρει την προσβολή και να δημοσιεύσει τον αριθμό της δικαστικής απόφασης στο προφίλ, που διαθέτει, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συσχετίζοντάς το με τη βλαπτική ανάρτηση.

Περισσότερα...

Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου. Το όριο που θέτει ο Ν. 4071/12 δεν αναιρεί τη δυνατότητα συμβιβασμού, εκ του άρθρου 871 ΑΚ

Με την υπ' αριθμόν 474/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, κατόπιν αγωγής, που κατατέθηκε από το Γραφείο μας, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα Ν.Β ο δικηγόρος Αθηνών Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, ότι η πρόβλεψη από το άρθρο 9παρ.4 του Ν. 4071/2012 της διαδικασίας μείωσης του μισθώματος των δημοτικών ακινήτων από το δημοτικό συμβούλιο, μέχρις ενός συγκεκριμένου ποσού, δεν αναιρεί τη δυνατότητα κατάρτισης συμβιβασμού.

 

 

Περισσότερα...

Ακυρότητα καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης

Με την υπ' αριθμόν 4918/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας της καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα ο δικηγόρος Αθηνών Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, ότι η ένδικη καταγγελία, υπό τις περιστάσεις που έγιναν δεκτές, δε θεμελιώνεται στο νόμο ή την επίδικη σύμβαση και ως εκ τούτου δεν επέφερε τη λύση και την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και συνακόλουθα την απαλλαγή της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας από την υποχρέωσή της να καταβάλει στον ενάγοντα την αιτούμενη ασφαλιστική παροχή.

Περισσότερα...

Συνέπειες επίδοσης καταγγελίας δανειακής σύμβασης, εκ μέρους Τράπεζας, χωρίς απόδειξη πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος

Με την υπ' αριθμόν 1578/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Πειραιά, κατόπιν ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την ανακόπτουσα η συνεργάτης του γραφείου μας, δικηγόρος Αθηνών Χ.Π.Σταθοπούλου κρίθηκε, ότι η καταγγελία δανειακής σύμβασης, που έγινε χωρίς να συνεπιδοθεί και πληρεξούσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο υπογράφων δικηγόρος είχε εντολή και πληρεξουσιότητα από την καθ' ης η ανακοπή να προβεί σε γνωστοποίηση της καταγγελίας, ούτε εγκρίθηκε εκ των υστέρων από την τελευταία, όπως προβλέπει το άρθρο 233πργ.1εδφ.α ΑΚ, είναι ανίσχυρη

Περισσότερα...

Επί φορολογικής διαφοράς το όριο του εκκλητού της απόφασης καθορίζεται από το ύψος του κάθε αυτοτελούς ποσού προστίμου

Με την υπ' αριθμόν 3405/2018 απόφαση του 20ου Τμήματος (Μονομελούς) του Διοικητικού Εφετείο Αθηνών, κατόπιν έφεσης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την εφεσίβλητη η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα κρίθηκε, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ανέκκλητη, γιατί αφορά φορολογική διαφορά, που το αντικείμενό της είναι περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα ποσά, κάτω του ορίου του εκκλητού.

Περισσότερα...

Αναγνώριση δαπάνης τοποθέτησης κοχλιακού εμφυτεύματος σε μη αναγνωρισμένο Νοσοκομείο

Με την υπ' αριθμόν Α11636/2018 απόφαση του 9ου Τμήματος (Μονομελούς) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τους ενάγοντες η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα αναγνωρίστηκε υποχρέωση Ταμείου Ασφάλισης να αποδώσει σε ασφαλισμένο του τη δαπάνη κοχλιακού εμφυτεύματος, παρότι η τοποθέτησή του δεν έλαβε χώρα σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό Νοσοκομείο.

Περισσότερα...

Κατάσχεση δημόσιας περιουσίας- Προϋποθέσεις επίκλησης ακατάσχετου αυτής

Με την υπ' αριθμόν 3017/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αίτησης της εταιρίας***, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αιτούσα ο δικηγόρος Αθηνών Σ.Ν.Τερεζάκης, μεταξύ άλλων, κρίθηκαν αβάσιμες οι αιτιάσεις περί ακατασχέτου, λόγω εξυπηρέτησης δημοσίου σκοπού, με το σκεπτικό ότι δεν αρκεί ότι η φερόμενη ως δημόσια περιουσία του κράτους είναι ικανή να εξυπηρετήσει δημόσιους σκοπούς, αλλά θα πρέπει να έχει ήδη και αφιερωθεί στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δημοσίου σκοπού και να είναι αυτή απολύτως απαραίτητη, με αντικειμενικά μέτρα ελεγχόμενα από το δικαστήριο, άλλως θα καθίστατο αλυσιτελής η παρεχόμενη στους δανειστές του Δημοσίου δικαστική προστασία και πρακτικά άνευ περιεχομένου.

Περισσότερα...

Ν. 3869/10 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά)- Ενστάσεις δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής ένταξης στις σχετικές ρυθμίσεις

Με την υπ' αριθμόν 279/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής των***, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τους αιτούντες η δικηγόρος Ν.Σ.Κελλίδου, μεταξύ άλλων κρίθηκαν αβάσιμες οι  ενστάσεις δόλιας περιέλευσης σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ένταξης στις ρυθμίσεις του Ν. 3860/10, που προεβλήθησαν από πλευράς της μετέχουσας πιστώτριας τράπεζας.

Περισσότερα...

Αδίκημα διατάραξης συγκοινωνιών- Ενδεχόμενος δόλος

Με την υπ' αριθμό 354/2016 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, μεταξύ άλλων αδικημάτων, επί κατηγορίας διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκαν προς υπεράσπιση των πολιτικώς εναγόντων, οι δικηγόροι Αθηνών Ν.Δαμασκόπουλος και Σ.Ν.Τερεζάκης, κηρύχθηκε ο κατηγορούμενος ένοχος της πράξης που του αποδιδόταν, γενομένου δεκτού ότι το προέβλεψε τουλάχιστον ως ενδεχόμενο και το αποδέχθηκε (δόλος διακινδύνευσης), καθόσον δεν μείωσε την ταχύτητα του οχήματός του προκειμένου να διευκολύνει τη διέλευση του ανήλικου πεζού, που βρισκόταν ήδη στην τροχιά του αυτοκινήτου του.

Περισσότερα...

Πλαστά φορολογικά στοιχεία- Καταλογισμός προστίμου ΚΒΣ σε βάρος πραγματικού υπόχρεου

Με την υπ' αριθμόν 3021/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές), κατόπιν προσφυγής της Κοινωνίας Αστικού Δικαίου***, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την προσφεύγουσα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα, ακυρώθηκε πράξη επιβολής προστίμου, διότι ο καταλογισμός των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων γίνεται σε βάρος του πραγματικού υπόχρεου.

Περισσότερα...

Απόλυση μισθωτού για οικονομοτεχνικούς λόγους- Παραβίαση άρθρου 281 ΑΚ

Με την υπ' αριθμόν 64/2015 απόφαση του B-2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 5787/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, που έγινε δεκτή, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αναιρεσείουσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι παραβιάστηκε ευθέως η διιάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, αφού προϋποθέση της διατήρησης στη θέση εργασίας μισθωτού που απολύθηκε, για οικονομοτεχνικούς λόγους, αποτελεί ο διατηρηθείς και απολυθείς εργαζόμενος να είναι της ίδιας κατηγορίας, επιπέδου, ικανότητας προσόντων και απόδοσης.

Περισσότερα...

Μη επαρκής η αναφορά στο εφετήριο δικόγραφο αυτοτελούς ισχυρισμού

Με την υπ' αριθμόν 843/2014 απόφαση του E΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 173/2013 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αναιρεσείουσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε ότι το Εφετείο δεν είναι υποχρεωμένο να εξετάσει, αυτεπάγγελτα, τον σύννομα προβληθέντα πρωτοδίκως αυτοτελή ισχυρισμό, που είχε συμπεριληφθεί και στο εφετήριο δικόγραφο, εάν δεν υποβληθεί, εκ νέου και ενώπιόν του, κατά τρόπο παραδεκτό.

 

Περισσότερα...

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο & Φοροδιαφυγή. Απαράδεκτη η ποινική δίωξη, λόγω εκκρεμοδικίας

Με την υπ' αριθμό 5409/2014 απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Πλημ/των), επί φερόμενης μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρου 25 Ν.1882/90), κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου, η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα, κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας από προγενέστερη οριστική απόφαση σε βάρος του ίδιου κατηγορουμένου για φορδιαφυγή, λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο (άρθρου 18 Ν. 2523/97)

 

Περισσότερα...

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο & Φοροδιαφυγή. Απαράδεκτη η ποινική δίωξη, λόγω δεδικασμένου

Με την υπ' αριθμό 3060/2014 απόφαση του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, επί φερόμενης φοροδιαφυγής, λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ, κατ' εξακολούθηση (άρθρου 18 Ν.2523/97), κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε προς υπεράσπιση της κατηγορουμένης, ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου από προγενέστερη αμετάκλητη απόφαση σε βάρος της ίδιας κατηγορουμένης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 Ν.1882/90)

Περισσότερα...

Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο & Φοροδιαφυγή. Απαράδεκτη η ποινική δίωξη, λόγω δεδικασμένου

Με την υπ' αριθμό 743/2014 απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, επί φερόμενης φοροδιαφυγής (άρθρου 17 Ν. 2523/97), κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου, ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου από προγενέστερη αμετάκλητη απόφαση σε βάρος του ίδιου κατηγορουμένου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 Ν. 1882/90)

Περισσότερα...

Η κατάρτιση πρακτικού ΔΣ ανώνυμης εταιρίας με αναληθές περιεχόμενο δεν συνιστά αξιόποινη πλαστογραφία

Με την υπ' αριθμόν 1559/2013 απόφαση του Z΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 5461/2013 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που έγινε δεκτή, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον αναιρεσείοντα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε ότι στην περίπτωση κατάρτισης εγγράφου από πρόσωπο, που υπογράφει με το δικό του όνομα, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε ψευδές περιεχόμενο δεν υπάρχει κατάρτιση πλαστού εγγράφου.

Περισσότερα...

Χρόνος επέλευσης της βλάβης στο έγκλημα της απάτης

Με την υπ' αριθμόν 1037/2013 απόφαση του E΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 1527/2012 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που έγινε, εν μέρει δεκτή, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αναιρεσείουσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η επέλευση της βλάβης στο έγκλημα της απάτης πρέπει να είναι μεταγενέστερη των ψευδών παραστάσεων, της αθέμιτης απόκρυψης ή παρασιώπησης των αληθινών και η αναιρεσείουσα κηρύχθηκε αθώα για τη συγκεκριμένη πράξη.

Περισσότερα...

Τριετής παραγραφή δικαίωματος Δημοσίου για εκ των υστέρων επιβολή φόρων

Με την υπ' αριθμόν 6121/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Τριμελές), κατόπιν προσφυγής της εταιρίας***, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την προσφεύγουσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, ακυρώθηκε πράξη καταλογισμού τέλους ταξινόμησης, λόγω παραγραφής του σχετικού δικαιώματος.

Περισσότερα...

Ευθύνη ΟΤΑ για παράλειψη συντήρησης οδοστρώματος

Με την υπ' αριθμόν 8138/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 6ο Τριμελές), κατόπιν αγωγής σε βάρος ΟΤΑ, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα, υποχρεώθηκε ο εναγόμενος Δήμος να καταβάλει ποσό 45.961,89 ευρώ, έντοκα, νομιμότοκα, για αποκατάσταση θετικής και αποθετικής ζημίας του ενάγοντα, λόγω αντικειμενικής ευθύνης για παράλειψη συντήρησης οδοστρώματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Περισσότερα...

Ελαττωματικότητα προϊόντος & αντικειμενική βλαπτικότητα

 Με την υπ' αριθμόν 771/2013 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄), κατόπιν έφεσης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον εκκαλούντα η δικηγόρος Χ.Π.Σταθοπούλου, αναγνωρίστηκε υποχρέωση της εφεσίβλητης εταιρίας για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, σε καταναλωτή- αγοραστή υποδημάτων, διότι δεν παρείχαν την εύλογη αναμενόμενη ασφάλεια κατά τον εύλογο αναμενόμενο χρόνο χρησιμοποίησης τους.

Περισσότερα...

Μεταβίβαση μετοχών- Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 3 Ν. 2753/99

Με την υπ' αριθμό 3761/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον εφεσίβλητο και νικήσαντα πρωτοδίκως διάδικο Ε.Φ, ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης κρίθηκε ότι ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε δεχτεί, πως ο υπολογισμός φόρου μεταβίβασης μετοχών, που έγινε με βάση τις διατάξεις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2753/1999 δεν ήταν νόμιμος και απέρριψε την υπό κρίση έφεση.

Περισσότερα...

Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από έλλειψη κλήτευσης υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση

Με το υπ' αριθμόν 75/2012 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατόπιν ένστασης απόλυτης ακυρότητας της προδικασίας, την οποία υπέβαλε για τον αιτούντα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, ότι από τη μη νόμιμη κλήτευση προς εξέταση υπόπτου, κατά την προκαταρκτική εξέταση, δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα.

Περισσότερα...

Ελεγκτικό Συνέδριο- Έννομο συμφέρον άσκησης αίτησης αναθεώρησης

Με την υπ' αριθμό 4/2012 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης), επί αίτησης αναθεώρησης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αιτούσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης κρίθηκε ότι οποιαδήποτε ερμηνεία που θα επέτρεπε την άσκηση της αίτησης ανάκλησης ή αναθεώρησης μόνο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναδειχθέντα ανάδοχο και μόνο στην περίπτωση που κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εκτός του ότι δεν ευρίσκει έρεισμα σε καμία νομική διάταξη, καθιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο συνήγορο της αναθέτουσας αρχής και του αναδειχθέντα αναδόχου και όχι ως Δικαστήριο τρίτο αμερόληπτο και αντικειμενικό κριτή που ενδιαφέρεται για την τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, που προβαίνει σε προσυμβατικό έλεγχο πλήρη και καθολικό εκτεινόμενο στο σύνολο της διαδικασίας.

Περισσότερα...

Παράνομη ποινική ρήτρα, ως συγκάλυψη τοκογλυφίας

Με την υπ' αριθμόν 2103/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την εναγόμενη η δικηγόρος Α.Σ.Κελλίδου, κρίθηκε ότι η συνομολόγηση ποινικής ρήτρας σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη χρηματικής παροχής, ως πρόσθετου χρηματικού ποσού, πλέον του θεμιτού τόκου είναι άκυρη, ως αποτελούσα συγκάλυψη παράνομης τοκογλυφίας.

Περισσότερα...

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης σε βάρος εταιρίας παροχής υπηρεσιών κυκλώματος ADSL

Με την υπ' αριθμόν 6275/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατόπιν έφεσης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε, ως εφεσίβλητος, ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, που είχε επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση στον ενάγοντα, λόγω ηθικής βλάβης ως χρήστη υπηρεσιών κυκλώματος ADSL, αφού κρίθηκε απορριπτέα η προβληθείσα ένσταση περιορισμού  ευθύνης από πταίσμα.

Περισσότερα...

Σχέση εξαρτημένης εργασίας παρά την έκδοση ΑΠΥ

Με την υπ' αριθμόν 1100/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον ενάγοντα η δικηγόρος Χ.Π.Σταθοπούλου, κρίθηκε ότι δεν αρκεί η έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και η καταβολή από  τον ίδιο των ασφαλιστικών εισφορών για την άσκηση του επαγγέλματος για τον χαρακτηρισμό του είδους της εργασιακής σχέσης  σύμβασης.

Περισσότερα...

Έλλειψη αιτιολογίας, λόγω τυπικής παραπομπής στα περιστατικά του διατακτικού

Με την υπ' αριθμόν 1039/2011 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 114018/2010 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αναιρεσείουσα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, ότι η στερείται της επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση, η οποία στο σκεπτικό της περιορίζεται σε τυπική παραπομπή στα πραγματικά περιστατικά του διατακτικού.

 

Περισσότερα...

Απόδοση δαπάνης κοχλιακού εμφυτεύματος

Με την υπ' αριθμόν 9011/2010 απόφαση του 31ου Τμήματος (Τριμελούς) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν αγωγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την ενάγουσα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα αναγνωρίστηκε υποχρέωση Ταμείου Ασφάλισης να αποδώσει σε ασφαλισμένη του τη δαπάνη κοχλιακού εμφυτεύματος.

Περισσότερα...

Αντισυνταγματικότητα αυτοτελούς φορολόγησης μετοχών

Με την υπ' αριθμόν 319/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 4ο Τριμελές), κατόπιν προσφυγής, που υπογράφουν οι δικηγόροι Σ.Ν.Τερεζάκης και Γ.Ε. Ξανθάκης, κρίθηκε ότι η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 3091/2002 περί αυτοτελούς φορολόγησης της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 78πργ 1 και 4 του Συντάγματος και είναι ανίσχυρη.

Περισσότερα...

Συνέπειες ακυρότητας επίδοσης Φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος

Με την υπ' αριθμόν 2250/2011 απόφαση του 3ου Τμήματος (Τριμελούς) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν προσφυγής, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την προσφεύγουσα η δικηγόρος Α.Π.Δρίβα, κρίθηκε, ότι οι ακυρότητες επίδοσης του προσβαλλόμενου Φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος επηρεάζουν την εκκίνηση της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και συνεπώς, αν η τελευταία ασκηθεί μετά την παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας, κρίνεται εμπρόθεσμη.

Περισσότερα...

Ασάφεια και αντίφαση, που στερεί την ποινική απόφαση νόμιμης βάσης

Με την υπ' αριθμόν 2485/2009 απόφαση του Ζ΄Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατόπιν αίτησης αναίρεσης της 681/2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για τον αναιρεσείοντα ο δικηγόρος Σ.Ν.Τερεζάκης, κρίθηκε, ότι η ασάφεια και αντίφαση, ως προς το εάν τελικά ο κατηγορούμενος άσκησε επιρροή για τη μη συμμετοχή εργαζομένων σε ήδη συσταθέν σωματείο ή επηρέασε εργαζομένους για τη μη ίδρυσή του στην εταιρία που εκπροσωπούσε, καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο από τον Άρειο Πάγο και έτσι η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

Περισσότερα...

Ακυρότητα Γενικού Όρου σύμβασης πιστωτικής κάρτας

Με την υπ' αριθμόν 80/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), κατόπιν αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, κατά την εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αιτούσα η συνεργάτης του γραφείου μας, δικηγόρος Χαλκίδας, Αικατερίνη Δ. Μελιδώνη, ανεστάλη η εκτέλεση διαταγής πληρωμής, γιατί πιθανολογήθηκε, ότι ο γενικός όρος σε σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που επιτρέπει στην καθ' ης η αίτηση τράπεζα να καθορίζει εκάστοτε συμβατικό επιτόκιο με το οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη, στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων, είναι άκυρος, όταν δεν καθορίζονται εκ των προτέρων γνωστά και εύλογα για τον πελάτη- καταναλωτή κριτήρια.

 

Περισσότερα...

Μη εξέταση ζητημάτων τεχνικής φύσης από Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ

Με την υπ' αριθμόν 50/2011 απόφαση Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ, έγινε εν μέρει δεκτή  αίτηση, στην εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την αιτούσα ο δικηγόρος Σ. Ν. Τερεζάκης και ανεστάλη η εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της σχετικής προδικαστικής προσφυγής, κατά το σκεπτικό της απόφασης.

Περισσότερα...

Μη εφαρμογή προνομιακών δικονομικών διατάξεων

Με την υπ’ αριθμόν 5839/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων),  απορρίφθηκε η αίτηση, στην εκδίκαση της οποίας παραστάθηκε για την καθ' ης εταιρία ο δικηγόρος Σ. Ν. Τερεζάκης, περί αναστολής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, που ζητούσε ΝΠΔΔ, διότι δεν πιθανολογήθηκε η εφαρμογή των επικαλούμενων από το αιτούν δικονομικών διατάξεων προνομιακού χαρακτήρα, ως αντικείμενων σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.

Περισσότερα...